All for Joomla All for Webmasters

Policealna Szkoła Kosmetyki i Rozwoju Gamma

ul. Rodzinna 83

57-300 Kłodzko

 

Zakres obowiązywania

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Policealnej Szkoły Kosmetyki i Rozwoju Gamma (nazwa skrócona PSKiR Gamma), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) (RODO), w odniesieniu do danych osobowych Słuchaczy, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Słuchaczy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Słuchaczy przez PSKiR Gamma, należy skontaktować się z PSKiR Gamma.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Słuchacza, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres zameldowania lub zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie używa się terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, to mowa jest o wszelkich czynnościach i operacjach wykonywanych na danych osobowych Słuchacza (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PSKiR Gamma w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.szkolagamma.pl oraz innych narzędzi (przykładowo podania rekrutacyjne, umowy, skierowania do lekarza medycyny pracy) wykorzystywanych przez PSKiR Gamma do wykonywania czynności, takich jak , rekrutacja i utrzymywanie kandydata w statusie Słuchacza PSKiR Gamma. Wszelkie te działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.

Polityka Bepieczeństwa PSKiR Gamma z siedzibą Kłodzku przy ul. Rodzinnej 83 podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

Przetwarzanie danych osobowych przez PSKiR Gamma, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Słuchaczy.

Rekrutacja do PSKiR Gamma wymaga podania informacji identyfikujących Słuchacza, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Słuchacza, jego adres email, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem Słuchacze mogą udostępniać swoje dane osobowe (np. adres mailowy, nr telefon), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji w celu kontaktu z innymi Słuchaczami oraz Wykładowcami. Słuchacze mają możliwość wyrażenia zgody na upublicznienie swojego wizerunku (np. zdjęcia z zajęć szkolnych, eventów) na potrzeby marketingowe PSKiR Gamma.

Obsługa: PSKiR Gamma przetwarza dane (przechowuje i analizuje ) informacje stanowiące dane osobowe Słuchaczy, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Słuchaczami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez PSKiR Gamma. Dane te są niezbędne do prowadzenia komunikacji ze Słuchaczem.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: PSKiR Gamma w celu rekrutacji gromadzi dane osobowe Słuchaczy kontaktujących się z PSKiR Gamma za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach strony www.szkolagamma.pl oraz maila do sekretariatu szkoły i urządzeń mobilnych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: PSKiR Gamma jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Słuchaczach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Słuchacz wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Ankiety: Dodatkowo, w drodze ankiet, przesyłanych Słuchaczom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio, PSKiR Gamma zbiera od Słuchaczy dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Słuchaczy i dostosowywania oferty oraz działań PSKiR Gamma do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

PSKiR Gamma przetwarza (zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Słuchaczy w następujących celach:

a. rekrutacja Słuchaczy do PSKiR Gamma,

b. wypełnianie dokumentacji obowiązującej dokumentacji szkolnej,

c. monitorowanie efektywności działań edukacyjnych PSKiR Gamma,

d. kontaktowanie się ze Słuchaczami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Słuchacza, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz portale społecznościowe,

e. przeprowadzanie badań i analiz przez PSKiR Gamma między innymi pod kątem funkcjonowania szkoły, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych potrzeb Słuchaczy,

f. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług PSKiR Gamma dla celów rekrutacji,

g. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

h. wykonywanie działań statystycznych,

PSKiR Gamma jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

IV. Udostępnianie danych

PSKiR Gamma udostępnia dane osobowe Słuchaczy organom publicznym takim, jak Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, GUS, ZUS, KRUS, US.

W ramach przyjętej Polityki Bezpieczeństwa PSKiR Gamma zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Słuchaczy.

V. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez PSKiR Gamma dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z PSKiR Gamma, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez PSKiR Gamma wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze, indywidualną odpowiedzialność ponosi przede wszystkim każdy pracownik mający dostęp do danych,

pracownicy mający dostęp do danych osobowych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem w zakresie obowiązków służbowych, w ramach udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych,

w miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy zobowiązani są do stosowania zasady „czystego biurka”. Zasada ta oznacza nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Za realizację powyższej zasady odpowiedzialny jest na swoim stanowisku każdy pracownik.

w miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej stosuje się zasadę „zamkniętej szafy” , w formie elektronicznej – komputery są zabezpieczone hasłem.

niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści (wykorzystanie np. niszczarek)

VI. Polityka zarządzania naruszeniami danych osobowych

Pod pojęciem „naruszenie ochrony danych osobowych” rozumiemy naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostęp udo danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

1.Administrator ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych do 72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru – prezesa UODO.

2. Administrator ma obowiązek poinformować daną osobę o naruszeniu jej danych (art.33 RODO)

3. Administrator danych prowadzi rejestr naruszeń (Załącznik 1)

4.W PSKiR Gamma obowiązuje Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych (Załącznik 2)

5. W PSKiR Gamma obowiązuje Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy (Załącznik 3)

VII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Dyrektor PSKiR Gamma może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

VIII. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Bezpieczeństwa należy kierować do Dyrektora i Wicedyrektora PSKiR Gamma.

Back to top

facebook_page_plugin